مشاوره پزشکی

مشاوره پزشکی آنلاین، روشی نوین برای ارتباط بیمار با پزشک در درمان بیماری ها است. بیمار می تواند با ارسال سوال پزشکی خود برای پزشک، مشاوره پزشکی بگیرد و با این کار در وقت و هزینه خود صرفه جویی کند. بیمار می تواند سوال خود را به صورت متن، تصویر، صدا و ویدئو از طریق اپلیکیشن مدافون برای پزشک ارسال کند. پزشک با مشاهده پرسش بیمار، حداکثر تا 8 ساعت، به پرسش وی در اپلیکشن پاسخ می دهد. در صورت نیاز به ویزیت حضوری، پزشک به بیمار اطلاع خواهد داد.

Error (#32)

Error (#32)

An internal server error occurred.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.