تماس با ما

مدیریت شعبه شمال تهران : ۰۹۱۲۵۹۳۴۹۵۲

شعبه شرق : ۷۷۰۹۰۰۱۹
مدیریت شعبه غرب : ۰۹۱۲۷۱۱۷۲۸۵
شعبه شمال غرب : ۸۸۳۴۳۵۰۰
شعبه غرب : ۶۶۳۸۷۵۷۲
شعبه شمال : ۲۲۹۶۱۲۷۱

مدیریت پرستاری : ۰۹۱۲۱۳۹۲۱۷۶

مشاوره پزشکی : ۰۹۱۲۵۹۳۴۹۵۲