ضوابط تاسیس مراکز بالینی درمان در منزل

 
ضوابط تاسيس مركز ارائه خدمات و مراقبتهاي باليني در منزل
 
عنوان قانون:
 
مركز ارائه خدمات مراقبت هاي باليني در منازل ، مركزي است كه به منظور ارائه خدمات باليني و بهداشتي شامل انجام كليه دستورات پزشكي و پيراپزشكي و بهداشتي در منزل با حداقل مراجعه مستقيم بيمار به مراكز كلينيكي و پاراكلينيكي تأسيس مي گردد . 
- افراد همكار در اين مركز به سه گروه زير تقسيم مي شود : 
- گروه پزشكي شامل : پزشك عمومي و متخصصين رشته هاي مختلف باليني
- گروه پيراپزشكي شامل : پرستار ، ماما ، فيزيوتراپ و كليه واجدين حرف پيراپزشكي كه به نحوي در پيش گيري، تشخيص، درمان و توان بخشي دخالت دارند . 
- گروه پشتيباني 
- به هر متقاضي واجد شرايط و صلاحيت فقط پروانه تأسيس يك مركز تعلق خواهد گرفت 
- مؤسس و مسئول فني در صورت احراز شرايط مي تواند شخص واحدي باشد . 
تبصره : مؤسس و مسئول فني مي بايست پزشك باشند . 
- پروانه تأسيس به نام اشخاص حقيقي وحقوقي و خيريه و تعاوني هاي بهداشتي درماني صادر خواهد شد. ر - تعدادمسئولين فني مي بايستي بيش از يك نفر وبه تعدادمورد نياز جهت پر نمودن ساعات شبانه روزي باشد.( حداقل 2 نفر مسئول فني ) 
- مركز موظف است در مورد درخواست بيماريا وابستگان اوجهت انجام خدمات بهداشتي درماني درمنزل فهرستي را كه حيطه عمليات مراقبتي مركز و تعرفه هاي خدمات را مشخص مي نمايد تنظيم و به اطلاع و رويت گيرنده خدمات برساند . 
سقف ارائه خدمات مركز مي تواند شامل موارد ذيل باشد : 
- ويزيت در منزل 
- ارائه خدمات فيزيوتراپي ، كار درماني و توان بخشي در منزل با دستور پزشك 
- نگهداري بيماران ناتوان و نيازمند 
- تزريقات و پانسمان در منزل به دستور پزشك 
- انجام نمونه گيري خون و ادرار با دستور پزشك جهت انواع آزمايشات 
- انجام اقدامات تشخيصي اوليه مثل ( راديوگرافي پرتابل ، گرفتن نوار قلب و ... ) با دستور پزشك 
- انجام اقدامات اوليه درماني مثل ( احياء قلب و ريه ، انواع سونداژ ، شستشوي معده و آتل گيري ) زير نظر و دستور پزشك 
- تهيه داروي تجويز شده توسط پزشك و ارائه به بيمار 
- ويزيت اوليه بيمار در منزل و در صورت نياز به ارائه خدمات در مراكز درماني مجهز ‘ انتقال بيمار به درمانگاه و يا بيمارستان طرف قرارداد با مركز 
ارائه خدمات آموزشي در خصوص ( تشخيص به موقع علائم بيماري ، چگونگي مصرف دارو، خود مراقبتي در منزل، بهداشت ، جسمي ، رواني ، اجتماعي ، بهداشت ازدواج ، مراقبت هاي دوران بارداري و پس اززايمان، تنظيم خانواده ( گذاشتن IUD در منزل مجاز نمي باشد ) ‘ نحوه مراقبت نوزاد شيرخوار ‘ نحوه برخورد با بيماري هاي واگير و غير واگير ، بررسي وضعيت سلامت افراد خانواده ، اندازه گيري فشار خون و علائم حياتي ، رعايت اصول نگهداري بيمار در منزل 
-ارائه كليه خدمات پرستاري در منزل 
- انجام واكسيناسيون در منزل 
- ارائه مشاوره تغذيه و رژيم درماني در منزل 
تبصره : ارائه تزريقات ، پانسمان ، واكسيناسيون ، ويزيت و ... در محل مراكز ستادي ارائه خدمات باليني مجاز نمي باشد . 
وظايف مسئول فني مركز 
- سرپرستي كليه امور فني خدمات پزشكي و پيراپزشكي و مسئوليت رعايت موازين قانوني 
- نظارت بر انتخاب و بكارگيري نيروي انساني واجد شرايط و صلاحيت ، براساس ضوابط مورد قبول وزارت متبوع براي اين گونه مؤسسات و نظارت بر عملكرد آنها 
- رسيدگي به شكايات فني بيماران و پاسخ گويي به آنان و مراجع ذي صلاح 
- جلوگيري از ارائه خدمات پزشكي و پيراپزشكي غير مجاز خارج از وظايف مركز 
- ارائه آمار فعاليت ماهانه مركز به تفكيك خدمات تشخيصي ‘ درماني ‘ توان بخشي و پرستاري به دانشگاه علوم پزشكي مربوطه ( لازم است آمار مربوطه به فعاليت هاي بهداشتي به حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه مربوطه نيز منعكس گردد ). 
- اعلام فهرست اسامي پزشكان و پيراپزشكان كه در ساعات مختلف با مركز همكاري مي نمايد به دانشگاه علوم پزشكي مربوطه 
شرايط ونحوه پذيرش و ويزيت بيماران و خدمت گيرندگان 
- جهت خدمات ويزيت پزشكي به تنهايي ، پزشك طرف قرارداد و يا مركز موظف به حضور بر بالين بيمار در منزل با روپوش سفيد پزشكي واتيكت و كارت شناسايي و تكميل فرم مشخصات بيمار به همراه اقدامات تشخيصي و درمانـي انجام شده مي باشند . بديهي است كليه تجهيزات مورد لزوم جهت معاينه بيمار برحسب نوع بيماري مي بايست در بالين بيمار مهيا باشد . 
- جهت ارائه خدمات پرستاري ، پيراپزشكي مي بايست در اولين مراجعه بر بالين توان خواه در صورت عدم وجود نسخه و يا دستور پزشك معالج قبلي ، پزشك و گروه پيراپزشك مربوطه حضور داشته و با تكميل فرم ثبت اطلاعات به صورت مشترك نسبت به ارائه برنامه درماني ، نگهداري و توان بخشي جهت عقد قرارداد خدمتي اقدام نمايند . 
- ظرفيت تأسيس مراكز ارائه خدمات باليني در منزل به ازاي هر 15 هزار نفر جمعيت يك مؤسسه مي باشد . 
- مركز ارائه خدمات و مراقبتهاي باليني در منازل
Dr.M. B:
به تكميل فرم شماره 5 ( در خصوص متقاضيان همكاري با مركز ) مي باشند . بديهي است ارائه آمار عملكرد و ليست پرسنل همكار و طرف قرارداد به دانشگاه مربوطه از وظايف اين گونه مراكز مي باشد . 
- ارائه كليه خدمات و مراقبت هاي باليني در منازل توسط مراكز درماني بزرگ تر مثل درمانگاه ها ، بيمارستان ها 
و ... مي بايست به شرط همكاري با يكي از مؤسسات ارائه خدمات و مراقبت هاي باليني در منزل و توسط مراكز داراي مجوز قانوني از وزارت متبوع صورت پذيرد . 
1- مركز جهت ارجاع بيماران به مراكز درماني مجهزتر مي بايست حداقل با يك درمانگاه عمومي شبانه روزي و يا يك بيمارستان غير تخصصي قرارداد همكاري منعقد نمايد . 
تبصره : اين مراكز مجاز به داشتن واحد آمبولانس نبوده و در صورت نياز ملزم به انعقاد قرارداد همكاري با مراكز خدمات آمبولانس خصوصي داراي مجوز هاي قانوني خواهند بود . 
2- مركز جهت ارتباطات بايد حداقل داراي دو خط مستقل تلفن باشد . 
3- مركز برحسب شرح وظايف خود بايستي محل مناسبي را به همراه تجهيزات مورد نياز به معاونت درمان دانشگاه مربوطه معرفي نمايد . 
4- محل ساختمان مركز و تجهيزات موجود در آن بايد قبل از صدور مجوز بهره برداري توسط كارشناسان ذي ربط دانشگاه علوم پزشكي مربوطه مورد ارزشيابي و تائيد قرار گيرد . 
5 - نظارت و ارزشيابي كليه خدمات اين گونه مراكز در سراسر كشور به عهده دانشگاه علوم پزشكي مربوطه خواهد بود . 
6- پس از كسب موافقت اصولي از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي حداكثر ظرف مدت يك سال مهلت مندرج در قرارداد تأسيس منعقده بين دانشگاه علوم پزشكي مربوطه و متقاضيان ، بايد مركز جهت ارائه خدمات آماده و قبل از شروع به كار مراتب جهت بازديد نهايي به دانشگاه علوم پزشكي مربوطه به صورت كتبي اعلام گردد و در صورت عدم آمادگي بنا به دلايلي ، بر اساس مفاد قرارداد تأسيس عمل خواهد بود . 
7- تغييرات نام و محل مركز بايد با هماهنگي دانشگاه علوم پزشكي مربوطه باشد و در اين صورت پروانه جديد به نام و براي محل جديد صادر خواهد شد . 
8- مسئول فني مي تواند در صورت غيبت به مدت كمتر از سه ماه يك نفر جانشين را با تائيد مؤسس مركز به طور موقت انتخاب وبه صورت كتبي به دانشگاه مربوطه معرفي نمايد . 
تبصره : در صورتي كه غيبت مسئول فني بيش از سه ماه به طول انجامد پروانه لغوخواهد شد . 
9- در صورتي كه مؤسس يا مؤسسين به دلايل موجهي قصد تعطيل و انحلال مركز را داشته باشد بايد مراتب را با ذكر دليل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه علوم پزشكي مربوطه گزارش نمايد . 
10- تشكيل پرونده شامل : ضبط مشخصات كامل بيمار ، نام پزشك و پيراپزشك و مراحل سير بيماري و اقدامات انجام شده براي بيمار بايگاني و نگهداري مدارك جهت هر يك از خدمت گيران الزامي است . 
11- در ارائه خدمات باليني به بيماران، رعايت طرح انطباق تا حداكثر توان ممكن براي مركز الزامي است . 
12- در صورتي كه مؤسس يا مؤسسين مركز از ضوابط مقررات و وظايف آئين نامه تخطي نمايد به نحو زير اقدام خواهد شد . 
- تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورت جلسه بازرسي محل ، توسط دانشگاه علوم پزشكي ذي ربط 
- اخطار كتبي توسط دانشگاه علوم پزشكي مربوطه 
- لغو پروانه تأسيس و تعطيلي مركز به مدت سه ماه به پيشنهاد دانشگاه علوم پزشكي مربوطه و تصويب كميسيون قانوني موضوع ماده 20 
- لغو دائم پروانه تأسيس و تعطيلي مركز به مدت سه ماه تا يك سال به پيشنهاد دانشگاه علوم پزشكي مربوطه و تصويب كميسيون قانوني موضوع ماده 20 
- لغو دائم پروانه تأسيس مركز به پيشنهاد دانشگاه علوم پزشكي مربوطه و تصويب كميسيون قانوني موضوع ماده 20 و در صورت لزوم اعلام به مراجع قضائي 
ساختمان 
حداقل فضاي فيزيكي مورد نياز شامل : 
- سالن پذيرش ، سرويس بهداشتي ، آبدارخانه و بايگاني 
- تأمين نور و تهويه و بهداشت مناسب 
- پوشش كف با سنگ ‘ سراميك و پوشش ديوارها با رنگ روغن قابل شستشو 
- استقلال فضايي 
- در صورت استقرار مركز در مجتمع مسكوني ارائه رضايت نامه كتبي معتبر از مالكين و ساكنين ساختمان الزامي است 
توضيح :از خريد يا اجاره ساختمان جهت مركز قبل از تائيد كارشناسي خودداري به عمل آيد. 
تجهيزات 
- مركز مي بايست مجهز به سيستم مكانيزاسيون باشد . ( حداقل شامل يك دستگاه رايانه و چاپ گر و يك MODEM ) 
- وجود تجهيزات پزشكي ضروري مورد نياز جهت ارائه خدمات بر بالين بيمار ،در خصوص امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي ويا بستري بيماران بدحال ، مركز مي بايستي با افراد و يا مراكز درماني ديگر جهت استفاده از تجهيزات آنها قرارداد همكاري منعقد نمايد ( بديهي است نظارت بر كيفيت تجهيزات به كار گرفته شده به عهده كارشناسان و بازرسان نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه مربوطه خواهد بود ) 
مراحل صدور مجوزهاي قانوني 
الف ) مدارك مورد نياز جهت صدور موافقت اصولي 
1- ارائه تقاضا نامه كتبي مهر و امضاء شده متقاضي كه به امضاي معاونت 
Dr.M. B:
محترم درمان و مديريت محترم درمان رسيده باشد و در دفتر دبيرخانه ثبت شده باشد . 
2- قيد منطقه شهرداري محل مورد تقاضا جهت تاسيس مركز فوق 
3- تكميل فرم هاي مربوطه ( پس از ارائه تقاضا نامه توسط واحد صدور پروانه ها به متقاضي تحويل داده مي شود ) 
4- دانشنامه يا تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان 
5- نامه اعلام عدم نياز در ساعات غير اداري جهت شاغلين رسمي دواير دولتي 
6- گواهي عدم سوء پيشينه كيفري يا آخرين حكم كارگزيني جهت شاغلين رسمي دواير دولتي 
7- فتوكپي صفحه اول شناسنامه + صفحه آخر در صورتي كه توضيح دارد 
8- ليست اسامي پيشنهادي جهت نامگذاري مؤسسه با مهر و امضاي متقاضي 
9- استعلام از دو دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي در خصوص نداشتن تقاضا و مؤسسه در حوزه تحت نظارت آنان، در مورد متقاضي و غير تكراري بودن اسامي پيشنهادي
10- گواهي وضعيت طرح لايحه نيروي انساني 
11- تصوير مصدق كارت پايان يا معافيت از انجام وظيفه جهت آقايان 
12- عكس 4*3 يك قطعه ( جهت گواهي عدم سوء پيشينه كيفري ) 
13- گواهي عدم محكوميت انتظامي از سازمان نظام پزشكي 
14- اصل گواهي عدم اعتياد 
توضيح : در خصوص نامه هاي مورد اشاره در بند 6 و 9 و 14مكاتبه از طريق اين دانشگاه پس از ارائه ساير مدارك توسط متقاضي انجام مي پذيرد بديهي است پي گيري در مورد وصول پاسخ نامه هاي فوق به عهده متقاضي مي باشد . 
ب ) پس از تكميل مدارك ، پرونده به كميسيون قانوني ماده 20 دانشگاه ارسال مي گردد 
ج ) پس از تائيد صلاحيت متقاضي توسط كميسيون قانوني ماده 20 ، ارائه فرم تكميل شده قرارداد تأسيس + فيش بانكي طبق دستورالعمل مربوطه ( مبلغ وشماره حساب از طريق كارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضي اعلام خواهد گرديد). 
د ) صدور موافقت اصولي و ارسال آن به متقاضي 
بديهي است فعاليت به منظور ارائه خدمات درماني با موافقت اصولي مجاز نمي باشد و ضروري است نسبت به اخذ مجوز بهره برداري و پروانه تأسيس و مسئولين فني اقدام گردد . 
ه ) مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه هاي تأسيس و مسئولين فني 
1- پيشنهاد مكان جهت احداث مركز به صورت كتبي ( با ذكر دقيق آدرس ، كروكي و تلفن تماس ) كه توسط متقاضي مهر و امضاء شده و ثبت دفتر دبيرخانه گرديده باشد . 
2- در صورت تائيد مكان توسط كارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه و اعلام آن به متقاضي 
3- معرفي مسئول فني واجد شرايط 
4- تصوير مصدق سند مالكيت و اجاره نامه رسمي با قيد پلاك ثبتي 
5- ارائه قرارداد في مابين مركز با ساير مراكز درماني در ارتباط با استفاده از تجهيزات آنها وارسال بيماران اورژانسي به آن مراكز 
6- معرفي كاركنان مركز به همراه ليست اسامي و مدارك تحصيلي آنان به شرح ذيل : 
- گروه پزشكي : پروانه مطب معتبر جهت شهر يا منطقه فعاليت، گواهي عدم سوء پيشينه كيفري يا در صورت اشتغال رسمي ارائه تصوير آخرين حكم استخدامي، گواهي عدم محكوميت انتظامي از سازمان نظام پزشكي 
- گروه پيراپزشكي : گواهي پايان طرح و خدمات قانوني، گواهي عدم سوء پيشينه كيفري و يا در صورت اشتغال رسمي ارائه تصوير آخرين حكم استخدامي 
گروه پشتيباني : گواهي عدم سوء پيشينه كيفري يا در صورت اشتغال رسمي ارائه تصوير آخرين حكم استخدامي
و ) پس از تكميل مدارك ارسال پرونده به كميسيون قانوني ماده 20 وزارت متبوع 
ز ) پس از تائيد كميسيون جهت صدور مجوز بهره برداري ارائه فيش بانكي طبق مقررات مربوطه ( مبلغ وشماره حساب از طريق كارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضي اعلام خواهد گرديد،مبلغ جهت تهران وساير شهرستان ها متفاوت مي باشد). 
ح ) صدور پروانه هاي تأسيس و مسئول فني توسط مركز برنامه ريزي و هماهنگي در امور درمان معاونت سلامت و ارسال آن به معاونت درمان دانشگاه 
ت ) تحويل پروانه هاي صادره به مؤسس 
مدارك مورد نياز جهت مسئولين فني
1- تكميل فرم هاي مشخصات، معرفي و تقبل مسئوليت فني ( فرم ها از واحد صدور پروانه ها پس از معرفي مسئولين فني از طرف مؤسس به صورت كتبي تحويل مي گردد) . 
2- تصوير پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مربوطه 
3- تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان يا دانشنامه 
4- تصوير گواهي تعيين وضعيت طرح نيروي انساني 
5- نامه عدم نياز در ساعات اداري جهت شاغلين رسمي 
6- اصل گواهي عدم سوء پيشينه كيفري يا آخرين حكم كارگزيني جهت پزشكان استخدام رسمي دواير دولتي
7- اصل گواهي عدم محكوميت انتظامي از سازمان نظام پزشكي 
8- فتوكپي صفحه اول شناسنامه + صفحه آخر در صورت داشتن توضيح+ارائه تصوير يا شماره كد ملي 
9- سه قطعه عكس 4*3 
10- تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه آقايان
11- اصل گواهي عدم اعتياد 
توضيح : در خصوص مدارك مورد اشاره در بندهاي 6 و 11مكاتبه از طريق اين دانشگاه پس از ارائه ساير مدارك از طرف متقاضي صورت مي پذيرد . بديهي است پي گيري در مورد وصول پاسخ هاي فوق به عهده متقاضي مي باشد .
---------------------------------------------------------------------------------------
 
ارائه کلیه خدمات پزشکی در منزل 
02122971513
02188343500
02177090019