تعرفه ها

تعرفه خدمات پزشکی درمان درمنزل حکیم برتر تعرفه آزمایش خون گاها برای خیلی‌ها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل دکتر بزرگ زاده برای آسایش همه بیماران واحد آزمایشگاهی در منزل را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به آزمایش خون در منزل داشتید تعرفه آزمایش خون آزمایش خون :۱۵۰هزار تومان هزینه نمونه گیری با هزینه آزمایشگاه کافی است که با درمان در منزل حکیم برترتماس بگیرید ۵۴۴۵ تعرفه آزمایش خون : ۱۵۰ هزار تومان با هزینه آزمایشگاه تعرفه فیزیوتراپی در منزل گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب جهت فیزیوتراپی در منزل مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل دکتر بزرگ زاده برای آسایش همه بیماران واحد فیزیوتراپی در منزل را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به فیزیوتراپی در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل دکتر بزرگ زاده تماس بگیرید. کارشناسان فیزیوتراپی در منزل ما از مجرب ترین افراد در این زمینه هستند . ۶۱۶۵ تعرفه فیزیوتراپی در منزل : ۱۲۰ هزار تومان تعرفه گرفتن نوار قلب گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل حکیم برتر برای آسایش همه بیماران واحد نوار قلب در منزل را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به نوار قلب داشتید کافی است با درمان در منزل حکیم برتر تماس بگیرید. کارشناسان ما از مجرب ترین افراد در این زمینه هستن بیمارانی که دچار بیماری قلبی هستند در صورتی که دچار درد قفسه سینه شوند سریعاً باید از آنها نوار قلب گرفته شود و کوچک ترین فعالیت و حرکت می تواند منجر به آسیب های جبران ناپذیر قلب شود بنابراین اگر سریعاً بتوان نوار قلب گرفت بهترین راه ممکن می باشد. ۶۵۲ تعرفه نوار قلب : ۱۰۰ هزار تومان بدون تفسیر تعرفه رادیولوژی در منزل گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل حکیم برتر برای آسایش همه بیماران واحد رادیولوژی را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به رادیولوژی داشتید کافی است که با درمان در منزل حکیم برتر تماس بگیرید . ۲۵۲۹ تعرفه رادیولوژی درمنزل : ۳۵۰هزار تومان تعرفه سونوگرافی در منزل گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل حکیم برتر برای آسایش همه بیماران واحد سونوگرافی را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به سونوگرافی داشتید کافی است که با درمان در منزل حکیم برتر تماس بگیرید. کارشناسان ما از مجرب ترین افراد در این زمینه هستند . ۴۵ تعرفه سونوگرافی در منزل : ۴۵۰ هزار تومان تعرفه ویزیت پزشک در منزل (متخصص) گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل حکیم برتر برای آسایش همه بیماران واحد پزشکی را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به پزشک در منزل داشتید کافی است که با درمان در منزل حکیم برتر تماس بگیرید . ۵۲۵۲۶ تعرفه ویزیت پزشک در منزل (متخصص) : ۳۵۰ هزار تومان تعرفه ویزیت پزشک درمنزل (عمومی) گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل حکیم برتربرای آسایش همه بیماران واحد پزشکی را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به پزشک داشتید کافی است که با درمان در منزل حکیم برتر تماس بگیرید . ۵۲۵۶۵ تعرفه ویزیت پزشک در منزل (عمومی) : تعرفه تزریقات گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل حکیم برتر برای آسایش همه بیماران واحد تزریقات را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به تزریقات داشتید کافی است که با درمان در منزل حکیم برتر تماس بگیرید . ۵۵۶ تعرفه تزریقات : ۴۵ هزار تومان گاها برای خیلی‌ از شماها پیش می آید که به دلیل ترافیک سنگین خیابان یا شلوغ بودن مراکز درمانی و یا عدم توانایی در راه رفتن و یا سن بالا نتوانید به یک مرکز درمانی خوب مراجعه نمایید مرکز درمان در منزل حکیم برتر برای آسایش همه بیماران واحد پزشکی و پرستاری را به مجموعه درمان در منزل خود اظافه نموده و هر زمان که نیاز به خدمات پزشکی داشتید کافی است که با درمان در منزل حکیم برتر تماس بگیرید